Форум
 
> форум > Помощь в срочных вопросах

Технологічного обґрунтування процесу параметрів двигунів обкатування


Обґрунтування параметрів технологічного процесу обкатування двигунів. ⇐ Предыдущая 4 5 6 7 8910 11 12 13 Следующая ⇒. Вибір електроліту для досліджень проводився з урахуванням величини зношування припрацьовувальних деталей (знімання матеріалу), анодного виходу металів по струму й одержуваній мікрошорсткості робочих поверхонь деталей. У процесі стендових випробувань для підготовки ЦПГ до експлуатаційних випробувань визначалися техніко-економічні показники двигунів: потужність крутного моменту, витрата палива, прорив газів у картер й ін. за ДСТ 18509-88. Двигуни обкачують у такій послідовності: холодна обкатка від стороннього приводу, гаряча обкатка без навантаження і під навантаженням. Після обкатки визначають розвивається двигуном потужність і питома витрата палива. Карбюраторні / © ярма ті чи обкатують з вивернутими свічками, а дизельні трактори - з включеним декомпресійним механізмом. У процесі обкатки спостерігають за тиском мука, температурою деталей, прослуховують двигун і визначають, чи є підтікання масла або під, ти. При холодній обкатці в картер дня мастила двигуна заливають дизельне паливо.

Обкатування — завершальна операція при ремонті двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ). Вона забезпечує приробляння взаємно тертьових поверхонь деталей. У процесі обкатування виявляються й усуваються дефекти, які знижують надійність ДВЗ в експлуатації. На мотороремонтних підприємствах застосовують комбіноване потрійне обкатування: холодну, гарячу холосту і гарячу під навантаженням. При холодному обкатуванні непрацюючий ДВЗ прокручують від електродвигуна на малих оборотах: починаючи приблизно з 500 і закінчуючи при 1000.1400 хв-1. При гарячим холостому обкатуванням ДВЗ працює на холостому ходу. Обгрунтування параметрів ЗТС. Час заповнення бункера комбайна 14 хв. Кожний із технологічних процесів відновлення РО повинен бути адаптований до форми і розташування граничного зношення і типу ґрунтів, в умовах яких вони використовуються. Нижче наведені граничні зношення основних РО ҐОТ, при яких можливе їх відновлення до роботоздатного стану різними технологічними способами. Вибракувальними параметрами лемеша є . 3. Рубльов В. До обґрунтування вибракувальних параметрів лемеша корпусів тракторних плугів / В. Рубльов, О. Баженов // наук.-техн. журнал «Техніка АПК». – к., 2002. – № 10-11. – с. 22-2Вступ Автомобільний транспорт має важливе значення в загальній транспортній системі нашої країни. Автомобілі широко застосовуються в народному господарстві. Вони використовуються для доставки різної сировини на промислові підприємства і вивозу з підприємств готових виробів і конструкцій, при будівництві будівель та інших споруд, для масових перевезень сільськогосподарської продукції. Обгрунтування існуючих способів обкатування. Кульками деталей. 4. 1.1 Обґрунтування теми та формулювання задачі досліджень. Основним параметром оцінки процесу є натяг, який створюється перевищенням розміру, що калібрує інструмента над розміром отвору, що підлягає калібруванню [10]. Рисунок 1.1 Обкатування і розкочування поверхонь: а – обкатування циліндричної поверхні; б – обкатування фасонної поверхні; в, г – розкочування отворів роликами і кульками. Об’єкт дослідження – технологічний процес ремонту зношених деталей сферичної форми сільськогосподарської техніки. Предмет дослідження - Технологія відновлення спрацьованих деталей за допомогою пластичної деформації. машинних агрегатів при виконанні механізованих технологічних процесів у рослинництві. Запропоновано методику оптимізації комплектування складу машинних агрегатів за наявності. загальнодоступної технічної інформації про технічні засоби. Запропонована методика. обґрунтування складу машинних агрегатів за основними критеріями оптимальності: продуктивність, витрати пального, енергетичні витрати та приведені витрати машинних. агрегатів. обґрунтування параметрів і структури машинного. парку з використанням систем математичних. моделей та моделювання на основі системного. потужності двигуна енергетичного засобу. (трактора), яка використовується при швидкості.

Тут найдется полное раскрытие темы -Організація технологічного процесу ТО і ремонту автомобілів, Загружено: 2015-12-06.

Найефективнішими є стаціонарні пости для заміни олив і промивання двигунів із спеціальними пристроями, які надають можливості механізувати процес зливання спрацьованих олив і промивних рідин. З метою забезпечення якісного збирання спрацьованих олив і промивних рідин на АТП мають бути обладнані пункти збору. У процесі експлуатації двигунів погіршується роботоздатність механізмів системи мащення. Це знижує продуктивність масляного насоса і тиск подачі масла, збільшує опір проходженню масла внаслідок відкладів у каналах системи, погіршує подачу масла до тертьових поверхонь, які змащуються під тиском. Поступово засмічуються фільтри, знижується якість очищення масла і зменшується його ресурс.

У кінцевому підсумку масло гірше захищає тертьові поверхні деталей від спрацьовування. Якість масла в картері двигуна визначають під час загального діагностування за параметрами картерного масла. Приблизно визначити якість масла без присадок в експлуатаційних умовах можна візуально за його кольором і прозорістю. Обґрунтування номінальних значень параметрів технологічного процесу та допустимих відхилень від цих значень. Для досягнення оптимального протікання технологічного процесу проводять аналіз на основі технологічного регламенту, наукових досліджень, правил експлуатації технологічної апаратури та вимог правил охорони довкілля. За результатами аналізу встановлюють номінальні значення параметрів та їх допустимі відхилення. Для чіткої роботи парового котла потрібно підтримувати на номінальних значеннях та в межах норми їх відхилень ці параметри Зокрема в технологічному процесі виробництва гранітної продукції виникає необхідність регульованого електропривода конвеєра для зміни продуктивності подачі матеріалу в залежності від інтенсивності роботи дробарок та характеристик сировини. При русі конвеєра приводний двигун повинен долати статичне навантаження, обумовлене силами тертя в усіх елементах, що рухаються, а також складову сили тяжіння вантажу, що транспортується, на похилих ділянках конвеєра. Сили тертя виникають в підшипниках елементів, що обертають, в місцях контакту роликів і катків з опорою, в тяговому елементі. Рисунок 1.1 –Схема технологічного процесу гранітного кар’єра.

1.2. Основні частини технологічного процесу машинобудівного виробництва. Однією з основних частин ТП є технологічна операція (ТО). Технологічною операцією називають закінчену частину ТП, яка виконується на одному робочому місці. 5.1. Обґрунтування вибору технологічних баз Однією з головних умов виконання СП машини є забезпечення заданого взаємного розташування її деталей та вузлів. При обробленні заготовки на верстаті вона повинна бути правильно орієнтована щодо механізмів і вузлів верстата, що визначають траєкторії переміщення різальних інструментів і самої заготовки, тобто повинне бути забезпечено відповідне її базування. Технологічних процес дільниці поточного ремонту двигунів.

Короткий опис технологічного процесу. Після попередньої зовнішньої мийки двигуни направляютьс у розбирально-мийне відділення (на стенди для розбирання ), де здійснюють їх розбирання, мийку і дефектування деталей. Далі, придатні деталі до подальшого використання направляються на стенд для складання двигунів, а які вимагають ремонту – на дільниці реставрації, браковані деталі складають у тару для відходів. Після складання двигунів їх доставляють на припрацювання і випробовування, а потім на пости поточного ремонту або на склад оборотних а. 4.5 Особливості технологічного процесу обробки заготовок корпусних деталей на автоматизованих верстатах. 57. Список джерел інформації. Суперфінішування ви-користовують для зменшення параметрів шорсткості поверхні. Полірування ви-конують також з метою зменшення шорсткості обробленої поверхні та надання їй дзеркального блиску. Обкатування (пластичне деформування мікронерівнос-тей) роликами призводить до підвищення твердості поверхневого шару, виник-нення стискаючих напруг, зменшення параметрів шорсткості і, як наслідок, по-кращення експлуатаційних властивостей виробу. 2.11 Способи остаточної обробки зубів. Технологічна карта – це форма технологічного документа, в який описаний увесь процес дії на автомобіль або його агрегат, де вказані у визначеній послідовності операції, їх складові частини, кваліфікація виконавців та їх знаходження, технологічне оснащення, норми часу, технічні умови та вказівки (таблиця 1). Технологічні карти є первинними документами, на базі яких будується вся організація виробництва. Порядок розробки технологічної карти: вивчається конструкція виробу, складається план проведення робіт, визначається послідовність операцій і переходів, встановлюються норми часу, вибирається обладнання та інструмент, оформлюється технологічна документація. Конструкторська розробка стенду для обкатування двигунів. Технологічне обладнання ділянки обкатки і випробування двигуна внутрішнього згоряння вибираємо згідно технологічного процесу. Обране устаткування зводимо в таблицю 5.2. Розстановка обладнання та розташування робочих місць на ділянці представлені на аркуші ТАДП.04.084Д• обґрунтувати і підібрати технологічне устаткування, пристрої, інструменти, технологічні матеріали для виконання кожної із операцій технічного обслуговування; • обґрунтувати й поліпшити правила й умови контролю якості сільськогосподарської техніки і технологічних процесів технічного обслуговування. Організація робіт та якість виконання вимог до: технічного обслуговування; забезпечення технологічними матеріалами, запасними частинами та їх якість; професійний рівень обслуговуючого персоналу відносяться до суб'єктивних умов використання сільськогосподарської техніки. Технологічний процес виготовлення друкарських форм. Як правило, для виготовлення формних пластин застосовують високоякісний алюміній, з домішками інших металів не більше 0,5%, з копіювальним шаром на основі ОНХД. У процесі штанцювання за допомогою висікального штампа, що представляє собою своєрідний фасонний ніж, відбувається вирізання друкованої продукції по зовнішньому контуру. Іноді в штампах присутні пуансони, службовці для пробивання отворів різних діаметрів. Такі пуансони застосовуються, наприклад, для того різання наскрізних округлих прорізів під мотузкові ручки в паперових пакетах. Технологі́чний проце́с — частина виробничого процесу, сукупність технологічних операцій, які виконуються планомірно й послідовно в часі й просторі над однорідними або аналогічними предметами, у результаті яких змінюється агрегатний стан,місце розташування чи властивості предмета праці (напр., гірської породи), що має закінчений за виробничим призначенням характер. Розрізняють основні і допоміжні Т.п. Процес допоміжний – процес, що має самостійний характер і необхідний для успішного виконання основних. Управління технологічними процесами. 1. Характеристика способів та видів теплової обробки напівфабрикатів з овочів: теоретичне обґрунтування параметрів процесу. У кулінарній практиці широко застосовують модифікації основних прийомів варіння (припускання, варіння на парі, варіння основним способом та інші), смаження(смаження основним способом, у фритюрі, з використанням ІЧ-нагріву та ін.), а також комбіновані способи теплової кулінарної обробки: брезирування - обсмажування заздалегідь зварених продуктів, тушкування – припускання, як правило, попередньо обсмажених продуктів, запікання – надання .


обґрунтування параметрів технологічного процесу обкатування двигунів

Тема закрыта
 обґрунтування параметрів технологічного процесу обкатування двигунів
vetalisimus
Сообщение 12.04.2021, 08:43
Сообщение #1


параметрів
*

Группа: обґрунтування Провереный
Сообщений: 336
Регистрация: обкатування 24.07.2014
Пользователь №: 13488
Спасибо сказали: 44 раз(а)

Репутация:   20  обґрунтування параметрів технологічного процесу обкатування двигунів
Admin
Сообщение 12.04.2021, 10:57
Сообщение #2


Лидер
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Репутация:   977  Скачать
Спасибо сказали: 8
jenj5010 (17.02.2021, 10:57), Kind_Svetlana (17.02.2021, 10:57), zanylj (17.02.2021, 10:57), YourLinda (17.02.2021, 10:57), pauly8868 (17.02.2021, 10:57), технологічного (17.02.2021, 10:57), hardrocktr (17.02.2021, 10:57), centuriom24 (17.02.2021, 10:57), dmead (17.02.2021, 10:57), Petras (17.02.2021, 10:57), Primagenia (17.02.2021, 10:57), shilty (17.02.2021, 10:57), ledi_Olga (17.02.2021, 10:57), Elcid1974 (17.02.2021, 10:57), Lonelybob (17.02.2021, 10:57), man36nl (17.02.2021, 10:57), fabrizioparma (17.02.2021, 10:57), Feodora27 (17.02.2021, 10:57)
vetalisimus
Сообщение 12.04.2021, 10:59
Сообщение #3


Новобранец
*

Группа: Провереный
Сообщений: 336
Регистрация: 24.07.2014
Пользователь №: 13488
Спасибо обґрунтування сказали: 44 раз(а)

Репутация:   20  

Admin
Сообщение 12.04.2021, 10:57
Сообщение #4


Лидер
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Репутация:   977  Спасибо сказали: 10
MILAYA_Anna_1 (17.02.2021, 10:57), kokee (17.02.2021, 10:57), 3djay (17.02.2021, 10:57), Moulinex (17.02.2021, 10:57), Inna4FamilyLife (17.02.2021, 10:57), enjoyliferightnow (17.02.2021, 10:57), katika (17.02.2021, 10:57), duck11 (17.02.2021, 10:57), justinn (17.02.2021, 10:57), nitehawk7 (17.02.2021, 10:57)
vetalisimus
Сообщение12.04.2021, 16:30
Сообщение #5


Новобранец
*

Группа: Провереный
Сообщений: 336
Регистрация: 24.07.2014
Пользователь №: 13488
Спасибо сказали: 44 раз(а)

Репутация:   7  Цитата(Admin @ 12.04.2021, 10:57) *Raspberry_91
Сообщение12.04.2021, 19:28
Сообщение #6


Новичок
*

Группа: Пользователь
Сообщений: 54
Регистрация: 05.06.2013
Пользователь №: 29907
Спасибо сказали: 5 раз(а)

Репутация:   4  sweetword66
Сообщение12.04.2021, 20:34
Сообщение #7


Уважаемый
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 1015
Регистрация: 30.04.2009
Пользователь №: 650
Спасибо сказали: 115 раз(а)

Репутация:   276  

 
Теги: двигунів процесу
Тема закрыта


RSS | http://snipyasp.blogspot.com/2021/04/3_1.html http://snipyasp.blogspot.com/2021/04/9-2021.html http://snipyasp.blogspot.com/2021/04/6_3.html http://snipyasp.blogspot.com/2021/04/7_96.html http://snipyasp.blogspot.com/2021/04/9-2021_7.html http://snipyasp.blogspot.com/2021/04/9_1.html

Форум IP.Board 2018 © IPS, Inc.